+48 091 44-27-200
+48 091 44-27-213

Informacje Ogólne

Szpital położony jest w lesie na obrzeżach miasta z zapewnionym dojazdem pociągiem osobowym, a także autobusami podmiejskimi nr 73 i 93 z przystanku Basen Górniczy oraz linią pośpieszną ,,G'' z przystanku Plac Rodła.


Zabytkowa architektura obiektów szpitalnych z 1915-1917r. oraz 100-letni park o specyficznym mikroklimacie tworzą malowniczy zespół leczniczo – rehabilitacyjny. Obiekty szpitalne położone są na działce o powierzchni ca 22 ha na skraju puszczy goleniowskiej.
Oddziały szpitalne, o łącznej liczbie łóżek 406, specjalizują się w leczeniu chorób układu oddechowego, chorób wewnętrznych oraz układu kostno-stawowego. We wszystkich oddziałach szpitalnych hospitalizowanych jest rocznie blisko 17 tys. pacjentów, w tym operowanych 5 800. Natomiast z usług z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej korzysta  ponad 130 tys. pacjentów. Potencjał zakładu stanowi wysokokwalifikowana kadra medyczna oraz stale unowocześniana baza sprzętowo – diagnostyczna. Szpital bierze udział w programie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka płuc, prowadzi szkołę dla chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, szkołę astmy, szkołę cukrzycy oraz ośrodek domowego leczenia tlenem.

 

Jako jedyny szpital, zlokalizowany w prawobrzeżnej części miasta Szczecina w bliskim sąsiedztwie głównych dróg krajowych oraz lotniska „Goleniów”, jednostka pełni funkcję ratowniczą dla osób z urazami wielonarządowymi pochodzącymi z wypadków komunikacyjnych w odpowiednio krótkim czasie również dzięki funkcjonującemu całodobowemu lądowisku dla śmigłowców.

 

Oprócz leczenia szpitalnego pacjenci mają zapewnione leczenie rehabilitacyjne.

Szpital propaguje zdrowy styl życia w oparciu o pozaterapeutyczne działania polepszające kondycję psychofizyczną, pozwalającą na radzeniu sobie nie tylko z chorobą, ale i z życiem poprzez zalecenia i wskazówki podczas wyjścia ze szpitala w formie ustnej i pisemnej.

 

 

Certyfikat ISO

                                                    

 

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego zapoczątkował etap przygotowań do wdrożenia wymogów normy PN-EN ISO 9001:2001 od stycznia roku 2004, kończący się pozytywną decyzją komitetu technicznego firmy ZETOM CERT i otrzymaniem w dniu 22.03.2005 r. certyfikatu potwierdzającego ich spełnienie. Dla wszystkich pracowników a szczególności Najwyższego Kierownictwa.

"Dobro pacjenta jest najwyższą wartością, o którą troszczymy się świadcząc usługi medyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne w przyjaznym otoczeniu"

Powyższy fragment polityki jakości wskazuje powód, dla którego podjęte zostały starania o wdrożenie i utrzymanie wymogów stawianych przez normę, jest nim pacjent i jego dobro. Aby to osiągnąć wyznaczyliśmy następujące cele:

 1. Ciągłe doskonalenie profesjonalizmu w działaniu na wszystkich szczeblach poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, jasne określenie kryteriów kompetencji na wszystkich szczeblach zarządzania, systematyczną ocenę pracowników, współpracę z renomowanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi oraz wspieranie rozwoju zawodowego.
 2. Realizowanie procedur medycznych na poziomie odpowiadającym standardom ustalonym przez ośrodki referencyjne oraz „Evidence Based Medicine” – medycynę opartą o fakty opisane w literaturze fachowej przy zachowaniu właściwych relacji kosztów do efektywności.
 3. Prowadzenie sprawdzonych programów profilaktycznych i terapeutycznych w obrębie specjalności obecnych w szpitalu.
 4. Rozwijanie działalności dydaktycznej i naukowej w Szpitalu, przygotowywanie publikacji naukowych, współorganizowanie kursów, zjazdów oraz ćwiczeń dla studentów medycyny.
 5. Pozyskiwanie środków na rozwój Szpitala poprzez realizację sprzedaży usług po konkurencyjnych cenach.
 6. Dbałość o środowisko naturalne w otoczeniu szpitala.

Obecnie aby im sprostać zostały opracowane Procedury Systemowe, Procesy Pomocnicze – poprawiające organizację pracy a w szczególności jej jakość; ponadto opisanie realizowanych (zasadniczych) Instrukcji Postępowania Medycznego, Pielęgniarskiego oraz Rehabilitacyjnego daje pacjentowi pewność ich powtarzalności i zgodności z najnowszymi trendami nauk medycznych.

Siłą każdej organizacji, w tym naszego Szpitala jest jego personel, Dyrektor stawia Nam wszystkim wysokie wymagania kwalifikacyjne, które staramy się zrealizować poprzez permanentne dokształcanie, w każdym dziale i grupie zawodowej; wdrożone rozwiązania w obszarze wsparcia podnoszenia kwalifikacji zachęcają do podejmowania ciągle nowych wyzwań dając jednocześnie możliwość awansu finansowego oraz zawodowego.

Pamiętać należy, że korzystając z naszych usług pacjent nie tylko otrzyma fachowo wykonaną usługę zdrowotną ale również świadczenia pomocnicze a w szczególności bardzo smaczną i różnorodną gamę posiłków z własnej Szpitalnej Kuchni. Natomiast dbałość o otoczenie „park leśny” daje pacjentom i ich rodzinom możliwość rekonwalescencji a niejednokrotnie gwarantuje spokojny wypoczynek z dala od hałasu wielkomiejskiego.

Tak więc system zarządzania jakością ISO 9001 nie jest celem samym w sobie ale jedynie uzupełnieniem naszych dotychczasowych działań na rzecz pacjenta i rozwoju medycyny.

Aby jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom pacjentów i współpracujących partnerów, wprowadziliśmy system ankietowy, którego wyniki są podstawą do ciągłego Naszego doskonalenia.

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. SZJ mgr Zygmunt Sitko
Szczecin, dn. 23.03.2005 r.

 

 

 

Recertyfikacja – luty 2008 r.

 

 

      Kontynuacja już realizowanych działań jakościowych na rzecz pacjentów  i poddanie recertyfikacji Systemu Zarządzania Jakością, poprzez ciągłą i systematyczną pracę nad jego rozwojem znalazła odzwierciedlenie w uzyskaniu kolejny raz certyfikatu od jednostki ZETOM-CERT ważnego do dnia 13.02.2011 r.

 

 

 

 

Recertyfikacja – luty 2011 r.

 

 

 

        W dniach 9-11 lutego 2011r. w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego odbył się audyt ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) przeprowadzony przez zespół auditowy Zetom-Cert Sp. z o.o.

        Audit zewnętrzny potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i zakończył się rekomendacją do wydania certyfikatu, który potwierdza stałe dążenie Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego do podnoszenia standardu obsługi Pacjenta oraz fakt, że zapewnienie należytej staranności świadczonych usług medycznych należy do priorytetów placówki.

        Funkcjonujący  System Zarządzania Jakością, kompleksowo obejmuje swoim zakresem wszystkie specjalistyczne usługi medyczne w szpitalu, świadczone w zakresie: chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chorób wewnętrznych, chemioterapii, intensywnej opieki medycznej i rehabilitacji.

 

Recertyfikacja – luty 2014 r.

 

        W dniach 6-7 lutego 2014r. w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego odbył się audyt certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) przeprowadzony przez zespół auditowy Zetom-Cert Sp. z o.o., który potwierdził zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. 

 

        W celu zintegrowania Systemów Jakościowych wprowadziliśmy w Szpitalnej Kuchni Centralnej wymogi HACCP, ponadto wdrożyliśmy programy profilaktyczne: 

 

 1. Profilaktyka astmy w ramach „Szkoły Astmy”
 2. Profilaktyka cukrzycy w ramach „Szkoły Cukrzycy”
 3. Profilaktyka choroby zwyrodnieniowej stawów: „Endoprotezoplastyka – potrzeba wiedzy i edukacji” w zakresie protezowania stawu biodrowego i kolanowego.
 4. „Profilaktyka złamań u osób z osteoporozą - potrzeba wiedzy i  edukacji”
 5. Profilaktyka POCHP potrzeba wiedzy i edukacji.

– gdzie poprzez poradniki i bezpośrednie szkolenia przekazujemy chorym i ich rodzinom niezbędną wiedzę dla zachowania zdrowia oraz radzenia sobie z chorobą.

         Wzmocniliśmy również nadzór nad dokumentacją medyczną, ujednolicając wzory dokumentacji oraz tworząc nowoczesne Archiwum przy zachowaniu zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 

 

 

 

Polityka Jakości wersja 3.doc iso_cert_2014.jpg cert_ang_2014.jpg